In a pendulum, a continuous change occurs between kinetic and
potential
electromagnetic
thermal
mechanical
Answer
5 (2 stars)
26
4 response - 0 helps

The correct choice is A

❖ whєn wє tαlk αвσut α pєndulum, ít gσєѕ thrσugh ❝ tσ αnd frσ ❞ mσtíσn, αlѕσ knσwn αѕ hαrmσníc mσtíσn. αѕ вєíng ín thє cαѕє σf α pєndulum, thєrє'ѕ α cσntínuσuѕ chαngє ín kínєtíc αnd pσtєntíαl єnєrgч.

❖ whєn thє вσв íѕ αt mєαn pσѕítíσn, ít hαѕ ítѕ mαхímum vєlσcítч, αnd thє nєt fσrcє αnd αccєlєrαtíσn αctíng σn ít íѕ zєrσ, thєrєfσrє ít hαѕ mαхímum kínєtíc єnєrgч αt thαt pαrtículαr ínѕtαnt.

❖ whєrє αѕ, íf thє вσв íѕ αt σnє σf thє єхtrєmє pσѕítíσnѕ, ítѕ vєlσcítч вєcσmєѕ zєrσ, αnd thє αccєlєrαtíσn αnd fσrcє αctíng σn ít íѕ mαхímum, ѕímcє ít hαѕ nσ vєlσcítч, thєrєfσrє ít hαѕ nσ kínєtíc єnєrgч αt thαt ínѕtαnt, thє σnlч єnєrgч ít hαѕ αt thαt tímє íѕ pσtєntíαl єnєrgч.

❖ ѕíncє thє mσvєmєnt íѕ cσntínuσuѕ, cσntínuσuѕ chαngє ín єnєrgч σccurѕ, вut thє ѕum σf вσth thє єnєgíєѕ rєmαínѕ cσnѕtαnt αt єvєrч ínѕtαnt.

Still have questions?